ການຄາດການ ແລະ ແນວທາງ

ພວກເຮົາຄາດວ່າການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງຄົງເປັນວຽກງານຫຼັກໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາໃຫ້ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020/2021. ປະຊາກອນມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຄາດວ່າຈະມີຈຳນວນເຖິງ 8.8 ລ້ານຄົນ1 ໃນປີ 2030 . ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຈະໄດ້ປັບປຸງໃນດ້ານການຮຽນການສຶກສາ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາກອນ ໃຫ້ກ້າວທັນກັບການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວແຕ່ລະປີໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນເຖິງ 7.3 ລ້ານຄົນ2 ໃນປີ 2021, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນແຮງພັກດັນໃຫ້ມີການພັດທະນາທາງດ້ານ ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂົວ, ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່, ທາງຍ່າງ ແລະ ສູນກາງທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ. ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງລາວໃນອານາຄົດ ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຈື່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການທົບທວນປະເມີນຄືນໃໝ່ເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວ.
ການສ້າງເມືອງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຈຳເປັນຕ້ອງມີວິໄສທັດທີ່ກ້ວາງໄກ, ມີບຸກຄະລາກອນທີ່ມີທັກສະຄວາມສາມາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ເນື່ອງຈາກສະພາບຂອງດິນ, ອາກາດ ແລະ ນ້ໍາ ມີຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍງ່າຍ ພວກເຮົາຈຶ່ງມີການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງຮອບດ້ານ. ພວກເຮົາຈະສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕັ້ງໝັ້ນ ແລະ ຄວາມຫ້າວຫັນຂອງພວກເຮົາທີ່ຮັບປະກັນວຽກງານການກໍ່ສ້າງຕັ້ງແຕ່ວັນລິເລີ່ມ ຈົນເຖິງວັນສົ່ງມອບໂຄງການ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ການດຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາຍັງຄຳນຶງເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ສະເໝີ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຫຼວດທາງວິທະຍາສາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມຫລ້າສຸດແລະ ຂໍ້ມູນອ້າງອີງທາງການ ຈາກບັນດາອົງກອນຕ່າງໆ.

ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ກັບບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາປະເທດ ໃນອາຊຽນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊໍານານໃນການຫັນປ່ຽນແນວຄິດທິດສະດີ ແລະ ແຜນການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ສາມາດກໍ່ສ້າງໄດ້ຈິງ ແລະ ເປັນແຮງພັກດັນໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມຈະເລີນທາງເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ.

 

1 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)          2 ສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ