ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ທີ່ຢູ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ຫ້ອງການທີ່ ວຽງຈັນ ພຣາຊາ
ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພຣາຊາ, ຊັ້ນ 4 ໂຊນ F
ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມຶອງ ຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
ຫ້ອງການທີ່ ສີບຸນເຮຶອງ
ບ້ານ ສີບຸນເຮຶອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
(+856-21) 265 360
(+856-21) 265 367
info(at)mekongconsultants.com.la
ກະລຸນາແທນ (at) ດວ້ຍ @